title
לחצו להתקשרות:


הסדר חובות בהוצל"פ עם משכנתא

הליך הוצאה לפועל הוא הליך מעיק ומאיים. כל מי שחייב כסף לאדם או לעסק כתוצאה מפעילות עסקית תקינה, עלול לעמוד בפני הליך הוצאה לפועל. זאת, אם החייב נמנע מלשלם את חובותיו, בלי קשר לסיבת ההימנעות. היחלצות דרך משכנתא לחייבים באמצעות הסדר חובות בהוצל"פ היא אחת הדרכים למזער את הנזקים כתוצאה מהתהליך. מהו הליך הוצאה לפועל? מה המשמעות של המושגים השונים בהליך הזה? כיצד ניתן להימנע או להיחלץ מהליך הוצאה לפועל? בשורות הבאות נשיב על השאלות דלעיל בהרחבה. ונביא רשימת מושגים עיקריים בהוצאה לפועל, עם הבהרות והסברים.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים בעצה ובמעשה ללקוחות המצויים בהליכי פשיטת רגל ומעוניינים להגיע להסדר חובות מול הנושים. ניתן לקבל סיוע בהשגת משכנתא חוץ בנקאית כנגד נכס קיים. זאת, כאמצעי עיקרי שיאפשר גיבוש הסדר חובות כולל עם הנושים. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה הרגילות.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הוצאה לפועל ומשכנתא - מושגים

להלן רשימת המושגים העיקריים בהליך הוצאה לפועל

אזהרה

כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל נגד מאן דהו, שולחת לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב. באזהרה מצוינת לשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל תיק ההוצאה לפועל שנפתח. בנוסף, האזהרה כוללת הוראות והסברים באשר להתנהלות העתידית בעת התהליך. אחת ההנחיות החשובות הכלולות באזהרה, נוגעת לאפשרות העומדת בפני החייב להתייצב לחקירת יכולת. באזהרה מצוין טווח הזמן העומד בפני החייב לבצע כל אחת מהפעולות המתבקשות: הגשת התנגדות התייצבות לחקירת יכולת או פתיחה בהליכים לקראת פשיטת רגל.

האזהרה חייבת להימסר לחייב בשלושה דרכים אפשריות: מסירה על ידי שליח של דואר רשום לחייב או למי מבני משפחתו, או תלייה של האזהרה על דלת ביתו של החייב. זאת, אם לאחר שלושה ביקורים בכתובת הרשומה של החייב, לא נמסרה האזהרה לו או למי מבני משפחתו שנחזה כבוגר.

איחוד תיקים

מי שקיימים ועומדים כנגדו מספר תיקים בהוצל"פ, יכול לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבצע איחוד תיקים. מדובר באיחוד כל התביעות העומדות כנגד החייב לכדי תיק אחד גדול. לשכת ההוצאה לפועל שבה מתבצע הליך איחוד התיקים, היא הלשכה שבה מתנהל המספר הגדול ביותר של תיקים כנגד החייב.

חשוב לדעת שפסק דין באיחוד תיקים נוגע לכל התיקים הקיימים. אם במשך הזמן, ועוד טרם הסתיימו הליכי ההוצל"פ בקשר לאיחוד, נוסף עוד תיק – רשאי רשם ההוצאה לפועל למנוע את צירוף התיק לאיחוד. במקרה כזה, יתנהלו הליכים נפרדים בתיק החדש. עם זאת, אם הרשם משתכנע שיש מקום לצרף את התביעה שנוספה, הוא יהפוך אותה לחלק מאיחוד התיקים.

הגבלה של חייב, או חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים הוא חייב שאיננו יכול לעמוד בנטל התשלומים בחוב שבעטיו נפתח תיק ההוצאה לפועל. היתרון הגדול בהכרזה של חייב "מוגבל באמצעים" טמון באפשרות להשית עליו תשלומים מזעריים כנגד החוב שלו. מנגד, חייב מוגבל באמצעים מנוע מלהשתמש בהמחאות או בכרטיסי אשראי, ובדרך כלל נמנעת ממנו היציאה מהארץ. בנוסף, חייב מוגבל באמצעים לא רשאי לפתוח עסק חדש.  חייב כזה גם איננו רשאי לשמש כדירקטור או בעל עניין בעסק כל שהוא.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להסיר את ההגבלה על חייב. הדבר קורה בדרך כלל עם קבלת צו הפטר. מנגד, החייב עצמו רשאי לבקש הברת ההגבלה, עם כל המשתמע מכך.

התנגדות

חייב בהוצאה לפועל רשאי להגיד התנגדת לביצוע ההוצאה לפועל. ההתנגדות מתבססת בדרך כלל על טענת "פרעתי". משמעות הטענה היא שהשטר או כל מסמך אחר שהוצג בעת פתיחת הליך הוצאה לפועל, נפרע או שאין דינו להיפרע. בהתנגדות יביא החייב את כל הסיבות להפסקת הליך ההוצאה לפועל.

התנגדות יכולה להיות מוגשת גם על סמך אי ביצוע במועד של הליכי הוצאה לפועל. קיים פסי דין תקדימי של שופט שפסק כנגד זוכה בהליך הוצל"פ, שנזכר אחרי תקופה של יותר מעשר שנים לממש את זכותו לפירעון חוב, כולל סכומי ריבית אדירים שהצטברו לטובתו לכאורה.

הוצאה לפועל

הוצאה לפועל הוא הליך המתנהל נגד אדם שצבר חובות שהוא איננו יכול או מעוניין לשלם אותם, מסיבות שונות. למעשה, כל בעלי התפקידים בתהליך פועלים על מנת להוציא לפועל פסק דין שניתן על ידי גורם מוסמך. עם בעלי התפקידים ניתן למנות את רשם ההוצל"פ ואת כונס הנכסים.

זוכה

זוכה הוא אדם המחזיק בפסק דין שענייו כספי לטובתו, או בשטר או בהמחאה המחייבים את החייב לשלם לו. זוכה לא יוכל לממש את התביעה שלו, אם הוא איננו מחזיק ברשותו המחאה, שטר או פסק דין. לא ניתן לבצע אכיפה באמצעות הוצאה לפועל על הסכמים בעל פה, או הסכמים שאינם נוקבים בסכומים ברורים ובהתחייבות ברורה של החייב לעמוד בתשלומים.

חייב

מי שכנגדו מתנהל הליך הוצאה לפועל, בגין תביעה לתשלום חוב כנגד פסק דין, המחאה או שטר המוחזק בידי הזוכה.

חייב מוגבל באמצעים –ראה הגבלה על חייב

חקירת יכולת

חקירת יכולת היא חקירה מקיפה ויסודית באשר ליכולות הכלכליות והפיננסיות של חייב. זה המקום להבהיר כי חקירת יכולת מתנהלת אך ורק כנגד חייב שהוא אדם פרטי. ככל שמדובר בעסקים, התהליך הוא שונה.

המטרה של חקירת יכולת היא לעמוד באופן המדויק ביותר על היכולות הפיננסיות שלו ועל האפשרויות שלו לפרוע את החובות שבעטים נפתחו לו תיקי הוצאה לפועל. הזוכים ינסו להוכיח בחקירת היכולת כי לחייב יכולות פיננסיות גבוהות מאלה שהוא מציג. החייב, לעומת זאת, מנסה להוכיח בכל דרך אפשרית, כי אין ביכולתו לפרוע את החובות.

במהלך חקירת היכולת ימלט החייב שאלון בדבר יכולותיו הכלכליות והנכסים העומדים לרשותו – נכסים פיננסיים, נדל"ן או עסק פעיל. בנוסף, החייב מחויב לחתום על טופס ויתור סודיות בכל הקשור בנכסיו השונים. לסיום, החייב מחויב להציג כל מסמך הנדרש ממנו והנוגע ליכולות הכלכליות שלו.

טענת "פרעתי"

טענה שהחוב שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל נפרע, או שהמחויבות לשלם אותו מבוטלת.

רשם ההוצאה לפועל

רשם ההוצאה לפועל הוא האדם הממונה על הוצאת פסקי דין כנגד חייבים בגין חובות שלהם לאחרים, בין אם מדובר באנשים פרטיים ובין אם בעסקים. מעמדו של רשם ההוצאה לפועל דומה לצורך העניין למעמד שופט, וכך גם הסמכויות הנתונות בידיו.

עיקול

הטלת מגבלה על נכס או ממון השייכים לחייב. זאת, במטרה למנוע ממנו שימוש בנכס או הוצאה שלו ומסירתו לאדם אחר. הגבלת השימוש בנכס תוסר אך ורק לאחר תשלום החוב, או הסרת עיקול אם מתברר שדרישת החוב איננה חוקית או התקבלה טענת "פרעתי" של החייב.

צד ג'

אדם שעניינו איננו נוגע ישירות לתיק ההוצל"פ המתנהל כנגד החייב. עם זאת, לצד ג' יש נגיעה לתיק במקרים שהוא מחזיק ברכוש שהוכרז כמעוקל. דוגמה – אדם הגר בבית הוריו והוטל כנגדו עיקול. אם לא יגישו הורי החייב תצהיר בדבר בעלותם על הרכוש, הם עלולים לאבד את רכושם כנגד החוב של בן המשפחה. לחילופין, רשאים הורי החייב או בני המשפחה האחרים לבקש פסק דין הצהרתי בבית משפט השלום. פסק דין כזה מונע עיקול הרכוש, הגם שהחייב מתגורר לכאורה בבית הוריו.

המושגים המובאים כאן הם רשימה חלקית של המושגים בהליך הוצאה לפועל. עם זאת, מדובר במושגים העיקריים המאפשרים להבין את התהליך ואת ההתנהלות בהליך הוצאה לפועל.

הליך הוצאה לפועל ומשמעותו

הליך הוצאה לפועל הוא, כאמור, הליך לגביית חוב שאושר בפסק דין או, לחילופין, מגובה במסמך התחייבות שהזוכה מחזיק וחתום על ידי החייב. המחאה או שטר התחייבות הם מסמכים כאלה, אבל גם הסכם חתום וקבלות על אספקת טובין או שירותים שתמורתם לא שולמו עשויים להיות מסמכים תקפים לצורך העניין.

משכנתא לבנייה עצמית
משכנתא לבנייה עצמית
משכנתא לשיפוץ מבנה מסחרי
שיפוץ מבנה מסחרי
משכנתא או הלוואה לשיפוצים
משכנתא הלוואה לשיפוצים
משכנתא לשיפוץ מפעל יצרני
שיפוץ מפעל יצרני

ההליך עלול להיות ארוך ומתיש עבור כל הצדדים. עבור הזוכים, מדובר באפשרות האחרונה שנותרה לגבות סכום כסף כל שהוא על חשבון החוב. עבור החייבים, הליך הוצאה לפועל הוא הזדמנות לנער מעליהם את עננת החוב. זאת, תוך תשלום חלק קטן ממנו, על סמך היכולות, הרכוש והנכסים העומדים לרשות החייב.

זה המקום להדגיש שעבור הזוכה, מדובר במקרים רבים בהליך שאיננו מביא תשובה הולמת לעוול שנגרם לו כתוצאה מאי תשלום החוב. עבור החייב, מדובר בדרך חתחתים שבסופה הוא יוכרז פושט רגל ויזכה להפטר – שמיטת החוב.

הוצאה לפועל וחילוץ פיננסי

היחלצות מהליך הוצאה לפועל על כל המשמעויות שלו, ניתנת לביצוע בדרך הכוללת שני שלבים: השלב הראשון הוא הגעה להסדר חובות עם הנושים. הסדר החובות כולל בדרך כלל תשלום מופחת עבור החוב הקיים. עם זאת, חשוב להגיע להסדר חובות חתום עם כל הנושים לפני נקיטת אמצעים למימוש שלו. אחרת, יכול אחד הנושים להתנגד להסדר ולטרפד אותו.

השלב השני בתהליך הוא מציאת דרך להשיג את הסכום הנדרש למימוש הסדר החובות. היועצים הפיננסיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללקוחות המצויים בהליך הוצאה לפועל בהשגת הלוואה או משכנתא כנגד נכס קיים. זאת, במטרה לממש את הסדר החוב.

אם מתנהל כנגדך הליך הוצאה לפועל ואם יש לך כוונה ורצון לסיים אותו בהשגת הסדר חובות כנגד משכנתא, זה המקום הנכון עבורך. אנשי המקצוע המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית יסייעו לך למצוא את הלוואת המשכנתא המתאימה והנכונה ביותר עבורך. זאת, במטרה לכסות את תשלומי ההסדר ולצאת לדרך חדשה. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר באמצעות הטלפון בשעות העבודה הרגילות. היועצים הפיננסיים המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה גבוהים בגיוס מימון. כדאי ליצור קשר כעת.